Αποστραγγιστική μεμβράνη – Guttabetta Star

Αποστραγγιστική μεμβράνη – Guttabetta Star

32 Tons/m2

Διαστάσεις: 2 Χ 25 m

Με βάση το  ΕΝ 13967:2004

Α1:2006